Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti společnosti Sencito.com s.r.o., obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 85644 identifikační číslo: 10801987, jakožto prodávajícího (dále jen „prodávající“) a jiné fyzické osoby nebo právnické osoby (dále jen „kupující“), vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.sencito.cz/eshop (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se však řídí obchodními podmínkami ve znění, které bylo sjednáno při uzavření kupní smlouvy, k pozdějším změnám obchodních podmínek se nepřihlíží, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 5. Kupující je spotřebitelem, pokud jako fyzická osoba uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

II. Uživatelský účet

 1. Kupující může objednávat zboží v internetovém obchodě prodávajícího ze svého uživatelského účtu („uživatelský účet“) nebo bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího.
 2. Registrace a přihlašování do uživatelského účtu se provádí z webové stránky. Při registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Kupující může kdykoliv zrušit svůj uživatelský účet, a to po provedení odpovídající volby v nabídce po přihlášení do uživatelského účtu. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • kupujícím a doručovací adrese, pokud kupující nemá zřízen uživatelský účet;
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
  • kupní ceně a způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  • požadovaném způsobu dodání zboží a nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení přijetí objednávky není akceptací objednávky, a tudíž na základě něj nedochází k uzavření kupní smlouvy.
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno na elektronickou adresu kupujícího.
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši sjednané v kupní smlouvě. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupní cenu je možné zaplatit následujícími způsoby:
  • na dobírku v místě určeném kupujícím v kupní smlouvě;
  • předem bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený u Raiffeisenbank, a.s., č. 5082196002/5500 (dále jen „účet prodávajícího“);

 2. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží dle platebních instrukcí prodávajícího uvedených v akceptaci objednávky, a to nejpozději do tří pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Ke splnění závazku kupujícího uhradit kupní cenu dojde okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnost uhradit kupní cenu zboží před jeho dodáním v případě, že byl sjednán bezhotovostní způsob úhrady.
 4. Prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku/fakturu. Kupující souhlasí se zasláním elektronické faktury na elektronickou adresu kupujícího.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahuje výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V odst. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. K odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář, který je k dispozici ke stažení na tomto odkazu: https://www.sencito.cz/obchodni-podminky/ .Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího, či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@chytrejsiobe.cz.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na adresu: Třanovice 350, 739 50 Třanovice.. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží (dle ustanovení § 1833 občanského zákoníku) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny.

VI. Přeprava a dodání zboží

 1. Zboží může být přepravováno a dodáno kupujícímu některým z následujících způsobů: Osobní odběr, Česká pošta, Dopravce PPL.
 2. Konkrétní způsob přepravy a dodání zboží, jakož i náklady spojené s dodáním zboží, které je kupující povinen prodávajícímu uhradit, je sjednán v kupní smlouvě.
 3. Zboží, které je skladem, prodávající odešle kupujícímu sjednaným způsobem přepravy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V ostatních případech prodávající odešle zboží dle jeho aktuální dostupnosti, která je uvedena u zboží při realizaci objednávky, případně v akceptaci objednávky. Pokud však byl sjednán bezhotovostní způsob placení kupní ceny, není prodávající povinen odeslat zboží dříve, než obdržel úhradu kupní ceny dle čl. IV odst. 2 obchodních podmínek. Konečný termín dodání zboží závisí na zvoleném způsobu přepravy zboží, jakož i přepravních podmínkách přepravce.
 4. Kupující je povinen zboží převzít v místě sjednaném v kupní smlouvě.
 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Nepřevezme-li si kupující zboží, a to ani při opakovaném doručování, vyjma případu uvedeného níže v odst. 6. tohoto článku obchodních podmínek, bude zboží vráceno prodávajícímu a prodávající má právo od smlouvy odstoupit a požadovat po kupujícím náhradu škody (zejména náhradu nákladů spojených s balením a přepravou zboží ke kupujícímu).
 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zásilky obsahující zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Při zjištění porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky či možném poškození zboží obsaženého v zásilce odmítne kupující zásilku od přepravce převzít.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. Ustanovení předchozího odstavce těchto obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 4. U zboží musí být vada reklamována ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží v souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 občanského zákoníku s výjimkami stanovenými v ustanovení § 2165 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího písemně na adrese Třanovice 350, 739 53 Třanovice. Za okamžik oznámení vady se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Při oznámení vady je kupující povinen specifikovat vadu.
 6. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď provedení opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zařízení řádně užívat, může kupující buď odstoupit od kupní smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Pokud kupujícímu vzniklo právo z vadného plnění dle tohoto článku, má právo též na účelně vynaložené náklady, které mu při uplatněním takového práva vznikly; neuplatní-li však právo na náhradu nákladů do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 7. Je-li kupující spotřebitelem, je prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů a reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů. V případě marného uplynutí této lhůty může kupující – spotřebitel – od kupní smlouvy odstoupit.
 8. Prodávající neodpovídá za vadu, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu nebyly sjednány v kupní smlouvě a nebyly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího.

VIII. Řešení stížností a spotřebitelských sporů

 1. Vyřizování stížností kupujících – spotřebitelů – zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy https://www.sencito.cz/obchodni-podminky/. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 2. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.
 3. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Korespondence mezi prodávajícím a kupujícím probíhá elektronickou poštou (e-mailem), přičemž kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu kupujícího, prodávajícímu pak na elektronickou adresu uvedenou níže v odst. 7 tohoto ustanovení obchodních podmínek, pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak.
 2. Za účelem realizace kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v dokumentu nazvaném „Informace o zpracování osobních údajů“, který je k dispozici https://www.sencito.cz/obchodni-podminky/.
 3. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Kupní smlouva, její vznik, platnost a následky neplatnosti a právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí českým právem.
 5. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.
 6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, platí namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení.
 7. Kontaktní údaje prodávajícího:
  Sencito.com, s.r.o.
  sídlem: Třanovice 350, 739 53 Třanovice
  identifikační číslo: 10801987
  tel.: +420 553 039 993
  e-mail: eshop@sencito.com
 8. Toto znění obchodních podmínek je účinné ode dne: 16.12.2020